tatenashi sarashiki

Tatenashi Sarashiki (更識 楯無) – Infinite Stratos (IS 〈インフィニット・ストラトス〉)
Tatenashi Sarashiki (更識 楯無) - Infinite Stratos (IS 〈インフィニット・ストラトス〉)
Tatenashi Sarashiki | Infinite Stratos
Tatenashi Sarashiki | Infinite Stratos